Sanitæranlegg

VVS & Miljø AS leverer sanitæranlegg i nybygg, industribygg og ved modernisering til det private og offentlige.

abcimages

Sanitæranlegg

Anlegg som omfatter rørledninger for forbruksvann, samt innretning og utstyr som er fast tilknyttet disse rørledningene.

Sanitæranlegg ABC

Avløpsanlegg: rørledninger med utstyr og installasjoner for transport av avløpsvann

Avløpsvann: fellesbetegnelse for drensvann, overvann og spillvann

Drensvann: vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten

Overvann: regn- og smeltevann som ledes bort fra markoverflater, byggverk o.l.

Spillvann: forurenset vann fra sanitærutstyr og innretninger

Vannforsyningsanlegg: ledninger for transport av vann, inklusive innretninger og utstyr tilkoblet ledningene

Vannlås: avløpsanordning som er formet slik at en viss vannmengde blir stående og stenge for kloakkgass

Inntak

Bygningens bruksvannforsyning skjer gjennom en stikkledning fra utvendig hovedvannledning eller en lokal vannkilde. Stikkledningen skal ha en utvendig hovedstengeventil. Innenfor kjellerveggen monteres en innvendig hovedstengeventil. Med hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen ved vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren fordeles vannet i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til det enkelte tappested eller sanitærutstyr via koplingsledninger.

En kaldtvannsledning føres frem til varmtvannsberederen, hvor vannet blir varmet opp, og fra berederen er det varmtvannsledninger til det enkelte utstyr.

Avløp

På sanitærutsyr monteres avløpsledninger med vannlås for å hindre at gasser i avløpsrørene skal strømme ut i oppholdsrom. For å unngå utsuging av vannlåsen når det helles ut vann, monteres det ventilasjonsledninger direkte fra avløpsledningen med utløp til det fri over tak. Ventilasjonsledningen gir også utlufting av gasser i avløpsnettet.

I rom hvor det er fare for vannsøl, monteres sluk i gulvet, for eksempel i bad og vaskerom. Slukene utføres med vannlås, og dermed kan avløpene fra sanitærutstyret i disse rommene føres direkte til gulvsluket. Fra sanitærutstyr føres avløpsvannet via nedfallsledninger til bunnledninger og videre til utvendige spillvannsledninger, for eksempel kommunale kloakkledninger. For spredt boligbebyggelse og hytter føres avløpet til slamavskiller, infiltrasjonsgrøft, resorpsjonsgrøft eller synkekum.

sanitæranlegg. () I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/sanitæranlegg

 

Phone Icon Kontakt oss på 67 90 34 76